Garantiebepalingen

De volgende wettelijke garantiebepalingen vormen de basis van de garantie die met de consument (niet professionele eindgebruiker) wordt gesloten.

Preciseringen

• De verkoper garandeert dat de fiets overeenstemt met de bestelling en voldoet aan de Belgische wetgeving inzake productveiligheid en aan de meest recente stand der techniek. • De zichtbare gebreken waarvan de koper op het ogenblik van de levering het bestaan heeft gekend of had kunnen kennen, worden bij afwezigheid van protest van de koper beschouwd als zijde aanvaard, door het feit alleen van levering.

De volgende wettelijke garantiebepalingen vormen de basis van de garantie die met de consument (niet professionele eindgebruiker) wordt gesloten.

Duur garantie

• Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen tussen de partijen, dat behoudens geschreven vermelding op de voorzijde van de bestelbon waarbij een langere garantieperiode aan de koper voor het geheel of delen van de fiets worden gegeven, de tussenkomst van de verkoper voor wat de garantie betreft, bepaald is op 24 maanden vanaf de levering.

Inhoud-draagwijdte

• Voor elk gebrek buiten de zichtbare gebreken, wordt de herstelling of de vervanging van de fiets gedekt door de volgende garantie: de koper heeft het recht van de verkoper de herstelling van de fiets te eisen, tenzij een dergelijke herstelling technisch gezien onmogelijk zou zijn of buiten verhouding zou blijken ten opzichte van de waarde van de fiets en in het belang van het gebrek. In dat geval kan de koper een passende prijsvermindering eisen of de ontbinding van de verkoop indien hij de herstelling of de vervanging van de fiets niet kan bekomen. Zulks geldt eveneens indien de verkoper de herstelling of de vervanging niet heeft verricht binnen een redelijke termijn of zonder ernstig nadeel voor de koper. Elke terugbetaling van de prijs aan de koper zal verminderd worden met een bedrag gelijk aan de minwaarde wegens gebruik.

• Elk gebruik dat zich manifesteert binnen de eerste zes maanden vanaf de levering, wordt behoudens bewijs van het tegendeel door de verkoper, geacht reeds bestaan te hebben op het ogenblik van de levering.

• Na het verstrijken van deze eerste periode van zes maanden behoudt de koper zijn rechten op dezelfde garantie indien hij aantoont dat de gebreken die zich manifesteerden voor het verstrijken van de garantie reeds op het tijdstip van de levering bestonden.

• In geen geval zal de koper de ontbinding van de overeenkomst kunnen eisen indien het gebrek dat hij inroept van geringe betekenis is.

• Elke herstelling zal verricht worden binnen een redelijke termijn en zonder enig nadeel voor de koper.

• Bij het gebruik van verende vorken zullen de voorschriften van de fabrikant strikt nagevolgd dienen te worden en zullen de desbetreffende garantiebepalingen gelden.

• De onder garantie uitgevoerde werken moeten in de werkplaats van de verkoper of in een door hem aangeduide werkplaats worden uitgevoerd. Mits voorafgaandelijk schriftellijke toestemming van de verkoper, mag de koper de herstelling laten uitvoeren in een andere werkplaats.

• De garantie dekt niet de onderhoudsbeurten, de afstellingen, het aanspannen en andere voorbereidingen nodig voor een normaal gebruik van de fiets, noch de onderdelen en organen die normaal vervangen worden bij onderhoudsbeurten. De garantie dekt niet de normale slijtage van de fiets (bijv. banden,ketting,kabels en remblokjes). De garantie kan niet door de koper worden ingeroepen indien het gebrek te wijten is aan een abnormaal gebruik van de fiets, aan nalatigheid of beschadigd is door een verkeersongeval of valpartij, aan een gebrek of aan slecht onderhoud door de koper, noch wanneer de fiets werd verbouwd of gebruikt werd- behoudens uitdrukkelijke specificaties op de bestelbon door de koper en aanvaard door de verkoper- in competitieverband. Ook de fiets die reparaties of montages onderging bij een niet-vakhandelaar of waarvan reparaties of montage van onderdelen gebeurde met niet oorspronkelijk hiervoor bedoelde of technisch niet compatibele onderdelen, valt buiten de dekking van de garantie. Evenzo voor fietsen die voor verhuur gebruikt worden.

• De tussenkomst onder garantie van de verkoper hangt af van het gebruik van de fiets als goede huisvader en van het respecteren van de gebruiksaanwijzingvan de constructeur.

• De herstellingen zijn onder garantie ten minste gedurende de nog lopende garantieperiode van de fiets. Deze garantie dekt zowel het uitgevoerde werk als de vervangen onderdelen, tenzij deze door de koper werden geleverd.

• De koper die zich wil beroepen op de garantie moet de verkoper schriftelijk verwittigen binnen de kortst mogelijke tijd vanaf het ogenblik waarop de koper de gebreken vaststelt of ze had moeten vaststellen.

• De koper verbindt zich ertoe het nodige te doen om de schade niet te verergeren, door de fiets niet te gebruiken. Bij verzuim zal met de verergering rekening gehouden worden om de graad van tussenkomst van de verkoper te bepalen.

• De aansprakelijkheid van de verkoper voor schade veroorzaakt door een gebrek aan de verkochte fiets (lichamelijke letsels of schade aan andere goederen), wordt geregeld door het algemeen recht.

• De kosten van transport van de fiets en/of onderdelen van en naar de dealer, zijn voor rekening van de eigenaar