Garantiebepalingen

De volgende wettelijke garantiebepalingen vormen de basis van de garantie die met de consument (niet professionele eindgebruiker) wordt gesloten.

Preciseringen

• De verkoper garandeert dat de fiets overeenstemt met de bestelling en voldoet aan de Belgische wetgeving inzake productveiligheid en aan de meest recente stand der techniek. • De zichtbare gebreken waarvan de koper op het ogenblik van de levering het bestaan heeft gekend of had kunnen kennen, worden bij afwezigheid van protest van de koper beschouwd als zijde aanvaard, door het feit alleen van levering.

De volgende wettelijke garantiebepalingen vormen de basis van de garantie die met de consument (niet professionele eindgebruiker) wordt gesloten.

Duur garantie

• Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen tussen de partijen, dat behoudens geschreven vermelding op de voorzijde van de bestelbon waarbij een langere garantieperiode aan de koper voor het geheel of delen van de fiets worden gegeven, de tussenkomst van de verkoper voor wat de garantie betreft, bepaald is op 24 maanden vanaf de levering.

Inhoud-draagwijdte

• Voor elk gebrek buiten de zichtbare gebreken, wordt de herstelling of de vervanging van de fiets gedekt door de volgende garantie: de koper heeft het recht van de verkoper de herstelling van de fiets te eisen, tenzij een dergelijke herstelling technisch gezien onmogelijk zou zijn of buiten verhouding zou blijken ten opzichte van de waarde van de fiets en in het belang van het gebrek. In dat geval kan de koper een passende prijsvermindering eisen of de ontbinding van de verkoop indien hij de herstelling of de vervanging van de fiets niet kan bekomen. Zulks geldt eveneens indien de verkoper de herstelling of de vervanging niet heeft verricht binnen een redelijke termijn of zonder ernstig nadeel voor de koper. Elke terugbetaling van de prijs aan de koper zal verminderd worden met een bedrag gelijk aan de minwaarde wegens gebruik.

• Elk gebruik dat zich manifesteert binnen de eerste zes maanden vanaf de levering, wordt behoudens bewijs van het tegendeel door de verkoper, geacht reeds bestaan te hebben op het ogenblik van de levering.

• Na het verstrijken van deze eerste periode van zes maanden behoudt de koper zijn rechten op dezelfde garantie indien hij aantoont dat de gebreken die zich manifesteerden voor het verstrijken van de garantie reeds op het tijdstip van de levering bestonden.

• In geen geval zal de koper de ontbinding van de overeenkomst kunnen eisen indien het gebrek dat hij inroept van geringe betekenis is.

• Elke herstelling zal verricht worden binnen een redelijke termijn en zonder enig nadeel voor de koper.

• Bij het gebruik van verende vorken zullen de voorschriften van de fabrikant strikt nagevolgd dienen te worden en zullen de desbetreffende garantiebepalingen gelden.

• De onder garantie uitgevoerde werken moeten in de werkplaats van de verkoper of in een door hem aangeduide werkplaats worden uitgevoerd. Mits voorafgaandelijk schriftellijke toestemming van de verkoper, mag de koper de herstelling laten uitvoeren in een andere werkplaats.

• De garantie dekt niet de onderhoudsbeurten, de afstellingen, het aanspannen en andere voorbereidingen nodig voor een normaal gebruik van de fiets, noch de onderdelen en organen die normaal vervangen worden bij onderhoudsbeurten. De garantie dekt niet de normale slijtage van de fiets (bijv. banden,ketting,kabels en remblokjes). De garantie kan niet door de koper worden ingeroepen indien het gebrek te wijten is aan een abnormaal gebruik van de fiets, aan nalatigheid of beschadigd is door een verkeersongeval of valpartij, aan een gebrek of aan slecht onderhoud door de koper, noch wanneer de fiets werd verbouwd of gebruikt werd- behoudens uitdrukkelijke specificaties op de bestelbon door de koper en aanvaard door de verkoper- in competitieverband. Ook de fiets die reparaties of montages onderging bij een niet-vakhandelaar of waarvan reparaties of montage van onderdelen gebeurde met niet oorspronkelijk hiervoor bedoelde of technisch niet compatibele onderdelen, valt buiten de dekking van de garantie. Evenzo voor fietsen die voor verhuur gebruikt worden.

• De tussenkomst onder garantie van de verkoper hangt af van het gebruik van de fiets als goede huisvader en van het respecteren van de gebruiksaanwijzingvan de constructeur.

• De herstellingen zijn onder garantie ten minste gedurende de nog lopende garantieperiode van de fiets. Deze garantie dekt zowel het uitgevoerde werk als de vervangen onderdelen, tenzij deze door de koper werden geleverd.

• De koper die zich wil beroepen op de garantie moet de verkoper schriftelijk verwittigen binnen de kortst mogelijke tijd vanaf het ogenblik waarop de koper de gebreken vaststelt of ze had moeten vaststellen.

• De koper verbindt zich ertoe het nodige te doen om de schade niet te verergeren, door de fiets niet te gebruiken. Bij verzuim zal met de verergering rekening gehouden worden om de graad van tussenkomst van de verkoper te bepalen.

• De aansprakelijkheid van de verkoper voor schade veroorzaakt door een gebrek aan de verkochte fiets (lichamelijke letsels of schade aan andere goederen), wordt geregeld door het algemeen recht.

• De kosten van transport van de fiets en/of onderdelen van en naar de dealer, zijn voor rekening van de eigenaar

Technology Lab

TL - BE CREATIVE - CUSTOM PAINT

BE CREATIVE – CUSTOM PAINT

Als Klant kan U kiezen uit verschillende opties om de kleuren samen te stellen naar zijn smaak.

CUSTOM ASSEMBLY

U kan kiezen uit verschillende assemblage opties om de perfecte fiets samen te stellen binnen uw budget

TL - CUSTOM ASSEMBLY
TL - HIGH PERFORMANCE COMPOSITE

HIGH PERFORMANCE COMPOSITE

Wij produceren onze carbon frames en vorken met de hoge prestatie carbonvezels Torayca.

MONOCOCQUE MOLD TECHNOLOGY

Monococque garandeert een carbon structuur met optimale prestaties en duurzaamheid.

TL - MONOCOQUE MOLD TECHNOLOGY
TL - HYDROFORMING TUBES

HYDROFORMING TUBES

Bij hydroform wordt het aluminium gevormd tot lichtgewicht, structureel stijve en sterke buizen.

CARBON DROPOUT

Maakt het frame stijver en samen met de vervangbare dérailleurpad winnen we gewicht.

TL - CARBON DROPOUT
TL - INTEGRATED POST MOUNT FOR DISC

INTEGRATED POSTMOUNT FOR DISC

Wij integreren de schijfremmen naadloos in het frame design voor een mooi uitzicht en goed beschermde calipers en schijven.

TAPERED HEAD TUBE

Dit ontwerp is tijver dan de conventionele rechte versie en genereert een meer secuur rijgevoel.

TL - TAPERED HEAD TUBE
TL - PRESS FIT BOTTOM BRACKET

PRESS FIT BOTTOM BRACKET

Met press-fit worden de lagers van de bracket direct in het frame geperst.

TROUGH AXLE

De doorsteekas achteraan en vooraan zorgen voor meer stabiliteit.

TL - THROUGH AXLE
TL-INTEGRATED CABLE ROUTING

INTEGRATED CABLE ROUTING

Kabels geïntegreerd in het frame beschermt ze van vuil en vocht en geeft de fiets een mooier uitzicht.

FULL INTERNAL CABLE ROUTING

Zorgt voor meer aerodynamica en is optisch volledig afgewerkt.

TL - FULL INTERNAL CABLE ROUTING
TL-INTERNAL BATTERY

INTERNAL BATTERY

De accu is niet zichtbaar en wordt bovendien perfect beschermd door het frame.

BELT DRIVE

Met onze riem aandrijving ervaart U minder weerstand bij het rijden en deze is bovendien zeer onderhoudsvriendijk.

TL-BELTDRIVE
TL - MIK PAKDRAGER

MIK

Mik is een systeem om accessoires op je bagagedrager te bevestigen door een klik-systeem.

INTEGRATED REAR LIGHT

Een achterlicht geïntegreerd inde bagagedrager is optisch veel mooier.

TL - INTEGRATED REAR LIGHT